Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Mega VNN
    MyTV    
Fiber VNN
VNPT CA
Vinaphone
Điện thoại cố định GPhone
Giới thiệu về chữ ký số

CHỮ KÝ SỐ ?

- Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử
- Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa
  (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).                                  

- "Khóa bí mật" là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được
   dùng để tạo chữ ký số

- "Khóa công khai" là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được
   sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

KÝ SỐ

- "Ký số" là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn
 chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

- "Người ký" là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ
  liệu dưới tên của mình.

- "Người nhận" là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người
   ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số
   trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động,
   giao dịch có liên quan.

CHỨNG THƯ SỐ

- Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
  chữ ký số cấp.

- Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường
  máy tính và Internet.

- Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối
  tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công
  khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác
  nhận định danh và cấp các chứng thư số.

"Thuê bao": Là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận
  chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai
  ghi trên chứng thư số