Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Thông báo Kết quả lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

11-06-2020 14:07:56 GMT+7
|

Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo công khai kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản. Thông tin cụ thể như sau:

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆT NAM

VIỄN THÔNG GIA LAI

 


Số: 1366/TB-VNPT-GLI-KTKH

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                               Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 được Quốc hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/11/2016;

Căn cứ thông báo số 1318 TB-VNPT-GLI-KTKH ngày 29/10/2020 của Viễn thông Gia Lai V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý;

Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo công khai kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản. Thông tin cụ thể như sau:

       1. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  • Tên đơn vị nộp hồ sơ:  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Lý do chọn: Đơn vị có đủ hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, năng lực thực hiện tổ chức đấu giá tài sản với giá trị lớn và có thù lao dịch vụ đấu giá thấp (theo hồ sơ đề xuất giảm 30% mức thù lao dịch vụ đấu giá so với qui định thông tư 45/2017/TT-BTC).

2. Kế hoạch thực hiện:

Đề nghị đơn vị được lựa chọn nêu trên khi nhận được thông báo này liên hệ với Viễn thông Gia Lai ( Phòng Kế toán – Kế hoạch, số điện thoại: 02693823404), Địa chỉ: Số 69, đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai, để hoàn thiện kế hoạch và ký kết hợp đồng thời gian từ ngày 06/11/2020 đến  hết ngày 09/11/2020./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

- Trang điện tử: gialai.vnpt.vn;

- Lưu hồ sơ thanh lý;

- Lưu VT, KTKH.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Lương Mười

                                                                                                

 

Tin cũ hơn