Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý

10-29-2020 14:08:14 GMT+7
|

Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp thực hiện cuộc đấu giá công khai tài sản bán thanh lý. Thông tin cụ thể như sau:

File chi tiết

 

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆT NAM

VIỄN THÔNG GIA LAI

 


Số: 1318/TB-VNPT-GLI-KTKH

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                               Gia Lai, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc:  Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 được Quốc hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTP ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ công văn số 1566/BTP-BTP ngày 09/4/2020 của  Bộ Tư pháp về việc thi hành luật đấu giá;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 151020.003/CTTĐ.KT7 ngày 15/10/2020 kèm theo báo cáo kết quả thẩm định giá của công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-VNPT-GL-HĐTL ngày 26/10/2020 của Viễn thông Gia Lai V/v Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản cáp đồng thu hồi năm 2020.

 

Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp thực hiện cuộc đấu giá công khai tài sản bán thanh lý. Thông tin cụ thể như sau:

       1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 69, đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai.

 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Lô cáp đồng viễn thông (gồm 769.756 mét cáp đồng các loại) đã qua sử dụng, đã thu hồi năm 2020.

Địa đểm đơn vị quản lý tài sản: Tại các kho thuộc địa bàn Trung tâm viễn thông: Kông Chro, Mang Yang, Krông Pa, Kbang, Đắc Đoa, Ayun Pa, Chư Sê, Ia Grai, Pleiku, Ia Pa, An Khê, Chư Prông, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Păh, Đức Cơ.  

 

           3. Giá khởi điểm đã bao gồm tất cả các loại thuế theo qui định: 19.334.140.000 đồng

Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm ba mươi tư triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn.

Hàng giao tại Trung tâm viễn thông: Kông Chro, Mang Yang, Krông Pa, Kbang, Đắc Đoa, Ayun Pa, Chư Sê, Ia Grai, Pleiku, Ia Pa, An Khê, Chư Prông, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Păh, Đức Cơ.

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Gia Lai quy định cụ thể như sau:

 

a)  Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc hoặc thiếu một trong các văn bản, tài liệu chứng minh năng lực (bản chứng thực) thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

     b) Tiêu chí chấm điểm: Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

Trường hơp có nhiều đơn vị được đánh giá có tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên theo thứ tự như sau:

  • Ưu tiên 1: Năng lực của Tổ chức đấu giá;
  • Ưu tiên 2:  Kinh nghiệm của đấu giá viên;
  • Ưu tiền 3: Đơn vị có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản thấp nhưng các tiêu chí không đạt cũng không được lựa chọn.

4.1) Tiêu chí bắt buộc:

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá. Có hình ảnh in mầu trụ sở nơi làm việc của tổ chức đấu giá (đơn vị có tài sản có thể sẽ đến kiểm tra trực tiếp nếu thấy cần thiết.)

X

2

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên  tại văn phòng của đơn vị tổ chức bán đầu giá, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

X

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

Nộp Hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá (Tổ chức đấu giá nộp bản chứng thực hoặc bản in màu (Đơn vị có tài sản sẽ yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu nếu thấy cần thiết) gồm các hồ sơ sau; chứng chỉ hành nghề đấu giá viên, Danh sách và thẻ Đấu giá viên, Giấy chứng nhận hoạt động, Giấy chứng nhận bảo hiểm, các giấy tờ chứng minh thời gian công tác, hợp đồng thực hiện việc đấu giá tài sản và thông báo kết quả bán đấu giá, các tài liệu nêu trong thông báo này và các giấy tờ liên quan khác… (nếu có). Môi trường và điều kiện phương án đấu giá tốt , thành công .

Có văn bản cam kết chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản.

X

4

Năng lực tổ chức đấu giá tài sản

Đã thực hiện thành công từ 1 hợp đồng từ năm 2019 đến nay về đấu giá tài sản thanh lý.

X

5

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Đấu giá viên phải được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

X

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của Bộ Tài Chính ngày 12/5/2017 và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản hoặc có thư giảm giá.

X

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

X

 

  4.2) Tiêu chí chấm điểm:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

(cao nhất)

1

Cơ sở vật chất

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở với diện tích ≥100 m2.

20 điểm

20 điểm

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở với diện tích từ 50 m2 đến dưới 100 m2.

10 điểm

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở với diện tích <50 m2.

3 điểm

2

Năng lực của Tổ chức đấu giá

Có 05 đấu giá viên trở lên trong đó có ít nhất 03 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề đấu giá.

20 điểm

20 điểm

Có 05 đấu giá viên trở lên trong đó có ít nhất 02 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề đấu giá.

15 điểm

Có 05 đấu giá viên trở lên trong đó có ít nhất 01 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề đấu giá.

05 điểm

3

Kinh nghiệm, uy tín của Tổ chức đấu giá

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản ≥ 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

15 điểm

15 điểm

 

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản ≥ 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

10 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản ≥ 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

05 điểm

4

Kinh nghiệm, uy tín của Đấu giá viên.

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá trên 20 năm trở lên tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của tất cả đấu giá viên

20 điểm

20 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 10 năm đến 20 năm tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của tất cả đấu giá viên

15 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá dưới 10 năm tính trên tổng số năm từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ hành nghề của tất cả đấu giá viên

05 điểm

6

Đã thực hiện thành công hợp đồng đấu giá tài sản trong 2 năm gần nhất (có danh sách và bản sao các hợp đồng kèm theo)

Đã thực hiện thành công từ 5 hợp đồng đấu giá tài sản trở lên .

20 điểm

20 điểm

Đã thực hiện thành công từ 3 hợp đồng đấu giá tài sản trở lên (đã bao gồm hợp đồng nêu tại mục 4.1 trong các tiêu chí .

10 điểm

Đã thực hiện thành công dưới 3 hợp đồng đấu giá tài sản trở lên (đã bao gồm hợp đồng nêu tại mục 4.1 Tiêu chí bắt buộc.)

05 điểm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Thấp hơn từ 20% trở lên so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

05 điểm

05 điểm

Thấp hơn từ 10% đến dưới 20% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

04 điểm

Thấp hơn dưới 10% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

03 điểm

Bằng biểu giá quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

02 điểm

 

Tổng cộng

100 điểm

 

5. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:

 

- Hồ sơ bao gồm: 02 bản (01 bản gốc và 01 bản chụp) đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày                02/11/2020 (trong giờ hành chính các ngày), hồ sơ đến sau 17 h 00 ngày 02/11/2020 sẽ không được xét lựa chọn.

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Địa chỉ: Số 69, đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai

   - Người nhận hồ sơ: Ông Hồ Ngọc Tân – Phòng Kỹ thuật đầu tư

  - Số điện thoại: 02693 828 657.

 

   Viễn thông Gia Lai chỉ thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, các đơn vị khác không được lựa chọn sẽ không được thông báo và không hoàn trả lại hồ sơ.

 

   Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu).

 

 Viễn thông Gia Lai thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết và đăng ký tham gia./.

 Trân trọng!

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

- Trang điện tử: gialai.vnpt.vn;

- Lưu hồ sơ thanh lý;

- Lưu VT, KTKH.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Lương Mười